Arbetsmiljö

Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare

Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare

Sofie Nilsson & Gabriella Brunn Ramstedt (2022) Hippologiskt kandidatarbete K143

Länk till uppsats

Sammanfattning

Hästnäringen i Sverige omsätter årligen 72 miljarder kronor och 38 000 personer arbetar
med hästar. Kunskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen är bristfällig visar en rapport
från arbetsmiljöverket år 2018. Arbetsrelaterade skador och olyckor inom branschen kan
leda till långa sjukskrivningar med allvarliga konsekvenser. En stor del av
arbetstillfällena finns på Sveriges ridskolor. Forskningsläget inom arbetsmiljö hos
ridlärare är relativt outforskat. Syftet var att kartlägga förekomsten av skador och
sjukskrivningar hos yrkesverksamma ridlärare på svenska ridskolor. Samt att undersöka
om det fanns arbetsmoment inom yrket som i högre grad bidrar till skador.
En enkät formulerad i Google Formulär skickades ut till 138 ridskolor i Sverige med
geografisk spridning. Innehållet i enkäten berörde frågor kring arbetsuppgifter,
ridlärarens ålder och utbildning, antalet verksamma år inom yrket samt kring
återkommande fysiska besvär. Enkäten undersökte även förekomsten av arbetsrelaterade
olyckor i samband med hästhantering eller ridning. Resultatet visade en spridning av
åldrar, utbildning samt antal år inom branschen. Det fanns ingen koppling mellan
ridlärarnas utbildningsnivå och förekomsten av skador eller olyckor. En stor del av
ridlärarna som deltog i studien hade varierande arbetsuppgifter där det ofta förekom
hästhantering och stallarbete i tjänsten. Av de ridlärare som uppgav att de även arbetade
i stallet syntes en koppling mellan mockning i tjänsten och smärta i axlar och nacke. Av
de ridlärare som uppgav att de red mer än 10 timmar per arbetsvecka i sin tjänst hade
41% varit sjukskrivna i mer än fem dagar på grund av avfallning från häst. Av alla
sjukskrivningar som ledde till mer än fem dagar sjukskrivning var 51% i samband med
hästhantering.
Arbetsbelastningen vid mockning med skottkärra och grep kan ge upphov till smärta och
värk hos ridlärare. Arbetsredskapen som krävs för att utföra detta arbete är i regel
anpassad efter män. Majoriteten av deltagarna i denna studie är kvinnor. Mer forskning
inom detta område krävs för att kunna avgöra redskapen och arbetsuppgifternas
påverkan på ridlärarnas fysiska hälsa samt för att med större trovärdighet kunna föreslå
förebyggande åtgärder i ridlärares arbetsmiljö.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.