Framtidens häststallar
Populärvetenskaplig sammanfattning

Att hålla hästar på lösdrift blir alltmer populärt och idag finns det i Europa minst 1300 lösdrifter med tidsstyrda automatiska utfodringsstationer och designade för att uppmuntra rörelse, så kallade, aktiva grupphästhållningar. Ändå hålls en stor del av hästarna i individuella boxar, vilket begränsar deras möjlighet till socialt beteende och fri rörlighet. Detta är två behov som är mycket viktiga för hästen, eftersom de är utvecklade för att leva i en flock på en stäpp. Detta innebär också att för en häst är möjligheten att få äta en stor del av dagen ett viktigt behov. Grupphästhållning ökar deras möjlighet till att få utöva sociala beteenden och att röra sig fritt under stor del av dygnet, vilket ökar deras välfärd.

Det finns även andra fördelar med att hålla hästar i grupp, såsom lättare att hantera hästar, bättre inlärningsförmåga hos unghästar, färre stereotypa beteenden och bättre arbetsmiljö för oss människor. Men det finns alltid frågor och farhågor kring hästens välbefinnande när ett nytt system införs och en del hästägare är oroliga för att grupphästhållning kan leda till fler skador och även otillräcklig vila för hästarna.

Ökad risk för skador, för lite vila, inklusive den nödvändiga REM-sömnen och för mycket eller för lite mycket foder till varje häst är viktiga punkter som kan äventyras när hästar hålls i grupp. Dessutom är människors säkerhet också viktig att utreda. Denna avhandling utvärderade hur skötseln av en aktiv grupphästhållning påverkade hästarnas välfärd i förhållande till utfodring, vila och hälsa och hur resultaten kan användas för att formulera rekommendationer till hästägare.

Till en början var det viktigt att ta reda på hur lång tid det tog att introducera hästarna till den automatiska foderstationen samt hur man säkerställde att hästarna fick lagom mycket hösilage då mängden grovfoder ställdes in i antal minuter. Nästan alla hästar hade lärt sig att äta i foderstationen efter åtta dagar. Hur mycket tid de behövde för att äta sitt grovfoder varierade mycket mellan varje häst och även mellan mätningarna på samma häst. Därför måste ättiden för varje häst mätas minst fyra gånger.

Då även sömn är en viktig faktor för hästvälfärd och grundläggande prestation filmades hästarna i ligghallar med olika storlek och deras liggtid mättes. Resultatet blev att den totala liggtiden ökade när den tillgängliga ligghallsytan ytan ökade. Hästarnas liggtid i box på 10,5 m2 och i ligghallar med en yta på 15–18 m2 per häst var ganska lika. Tiden när hästarna låg ner blev kortare när den av lagstiftningen föreskrivna minsta ytan på 8 m2 per häst användes, även om dessa liggtider var som det som finns hos vilda hästar. Ökad yta i ligghallen gjorde också att hästarna ökade användningen av ligghallen från 14 % till 33 %. Vila och användning av ligghallar då hästarna hade tillgång till 28 m2 per häst verkade ligga på samma nivå som 15–18 m2 per häst.

I sista delen jämfördes hästarnas hälsa när de hölls i en aktiv grupphästhållning eller i box på natten och antingen ensamma eller i par i hagar under dagtid. Det mest intressanta resultatet var att hältan verkade vara lägre bland hästar som hölls i den aktiva grupphästhållningen (18 %) än bland hästarna som hölls i boxar (26 %). Ett annat intressant resultat var att endast hästar som hölls i box drabbades av koliktillfällen (5%). Även om hästarna i den aktiva grupphästhållningen fick fler skador (83 %) jämfört med de i box (52 %), resulterade nästan hälften av skadorna i den aktiva grupphästhållningen (45 %) inte till någon sjukfrånvaro. I den aktiva grupphästhållningen ökade skadorna återigen efter en omgruppering efter att ha minskat när gruppen stabiliserades efter några månader.

Sammantaget så gynnar en aktiv grupphästhållning både hästens välfärd och skötaren på flera olika sätt och kan därmed anses erbjuda hästarna en hög djurvälfärd i denna typ av 2000-talets häststallar. Rekommendationen till hästägare som vill hålla sina hästar i en aktiv grupphästhållning är att hålla gruppen så stabil som möjligt, mäta varje hästs ättid flera gånger för att anpassa utfodringen och ge hästarna utrymme i ligghallen som är betydligt större än i en enda box.

Agr Dr Linda Kjellberg

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.