Ridskoleverksamhet

Barns perspektiv på ridlekis – En kvalitativ intervjustudie genom fokusgrupper med yngre barn

Barns perspektiv på ridlekis – En kvalitativ intervjustudie genom fokusgrupper med yngre barn

Jonna Tallberg & Maja Rydén (2021) Hippologisk kandidatarbete K132

Läs uppsatsen eller Se film.

Sammanfattning

Tidigare var det vanligt att ridskolor hade en gräns på sju års ålder för att få börja
rida. Ridlekis är ett nytt fenomen på svenska ridskolor och idag saknas det forskning
om hur de yngsta barnen upplever ridlekis på ridskolan. Syftet med studien var att
undersöka barns perspektiv på ridlekisverksamhet. Studien genomfördes genom att
besvara frågeställningarna: Vad upplever yngre barn som roligt på ridlekis? Vad är
det som får yngre barn att börja och fortsätta på ridlekis? Metoden som användes
var fokusgruppsintervjuer. Fem intervjuer genomfördes på två olika ridskolor.
Totalt 31 barn i åldern tre till sex år deltog i studien. Det insamlade materialet
transkriberades, analyserades genom innehållsanalys och fyra teman kom att
fokuseras.
De fyra teman resultatet landade i var: Motiv till deltagande, Roligast på ridlekis,
Första dagen på ridlekis och Ridläraren och hästarnas betydelse. Resultatet visade
många likheter och olikheter i barnens uttalanden. I motiv till deltagande svarade
de flesta barnen att det var för att de tycker om att rida eller att de började för att
det är roligt. Under temat roligast på ridlekis tyckte majoriteten att trava och
galoppera var det allra roligaste medan en del av barnen tyckte mest om att klappa
och ge godis till hästarna. Första dagen på ridlekis upplevde flest barn som
”läskigt” och att de var blyga. Andra barn tyckte även att det kändes roligt och
pirrigt. Beträffande ridläraren och hästarnas betydelse så uppgav majoriteten av
barnen att en bra ridlärare ska lära barnen saker samt vara snäll och glad. Även
hästarna ska vara snälla, men också söta, gulliga, fina och gosiga.
Slutsatsen blev att det är av stor vikt att ta reda på barnens perspektiv för att göra
barnens upplevelse på ridlekis så bra som möjligt. Variation i verksamheten är
viktigt och resultatet visade att ridningen inte ensam är central för barnen. Barnen i
studien tyckte att det var minst lika roligt att vara med hästarna i stallet och att få
rosetter. För att barn ska fortsätta på ridlekis är snälla och positiva ridlärare samt
trygga hästar något ridskolor bör prioritera i ridlekisverksamhet.
Nyckelord: Ridlekis, ridskola, förskolebarn, barnperspektiv, barns perspektiv,
fokusgruppsintervju

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.