Hästavel

Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod

Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod

Agnes Dahlgren & Wilma Östlin (2021) Hippologiskt examensarbete K126

Läs uppsatsen eller Se film.

Sammanfattning
Varje år föds cirka 2500 svenska varmblodsföl och för att skapa ett forum för
svenska elitföl där uppfödare och köpare kan mötas arrangeras SWB:s
elitfölauktion, under SWB equestrian weeks varje höst. Idag finns ingen
sammanställd statistik som beskriver vad som karaktäriserar de föl som selekteras
till SWB:s elitfölauktion eller de föl som säljs till de högsta priserna. Det saknas
också en uppföljning av hur det gått för de selekterade fölen senare i livet, om de
har deltagit i unghästtest och om de har tävlat. Kunskap om detta kan hjälpa
uppfödare när de planerar sitt avelsarbete samt hästköpare.
Materialet som användes i studien utgick från SWB:s sammanställning över föl
som sålts på SWB:s elitfölauktion mellan åren 2011 och 2017. Materialet
kompletterades med fölens registreringsnummer, priser samt information om fölen
från år 2018 till 2020. Det kopplades sedan samman med SWBs härstamnings- och
resultatdatabas där resultat från fölbedömningar, unghästtest, ridhästtest och tävling
fanns. Antalet föl i studien var 310 stycken, uppdelade i hopp- och gångartsföl
baserat på härstamningindex. Utöver detta delades fölen upp i fyra prisklasser.
Resultatet visade att ett högt härstamningsindex och ett meriterat möderne var
prishöjande egenskaper, däremot fanns ingen signifikant skillnad på priset mellan
kön eller fölbedömningspoäng. Studien kunde inte heller påvisa några samband
mellan försäljningspris och senare prestationer. En anledning till detta skulle kunna
vara att det saknades data på hästar som exporterats och deras prestationer samt att
det ännu inte var så många som hunnit delta på unghästtest, ridhästtest och/eller
tävling.
Det skulle vara intressant att göra en uppföljande studie i framtiden med material
baserat på ett större antal hästar, fler årgångar samt data på de hästar som
exporterats. Detta för att få fram ett mer tillförlitligt svar på om det finns några
samband mellan framtida prestationer och priset.
Slutsatsen av denna studie är att härstamningen påverkade priset. Egenskaper
såsom ett högt härstamningsindex och väl meriterat möderne påverkade priset
positivt. Detta innebär att uppfödare gynnas av att avla på ston av god kvalitét samt
avla på individer med höga avelsvärden. Det fanns inga samband mellan pris och
framtida prestationer hos föl sålda på SWB:s elitfölauktion.
Nyckelord: Häst, SWB, Föl, Elitfölauktion

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.