Pedagogik & Ledarskap

Coachingens betydelse för ryttare

Coachingens betydelse för ryttare

Anna Olsson (2020)

Inom ridsporten använder sig idag allt fler ryttare av coaching i önskan om att uppnå större utveckling och förbättrad prestation. Detta gäller främst på elitnivå där det ses en tydlig ökning i användandet av coaching. Coachingens påverkan på ryttare är ett relativt nytt forskningsområde där det finns mycket kvar att studera. Ridsporten är en väldigt unik sport då det inte enbart handlar om ryttarens utveckling. Lika stor vikt måste läggas på relation mellan häst och ryttare samt vid hur ryttarens fysik och mentala hälsa påverkar ekipaget. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa delar av den forskning som finns angående coaching och idrottsutövning med huvudfokus på ridsport. De frågeställningar som skall besvaras är: På vilket sätt kan olika former av coaching bidra till förbättrad prestation och utveckling hos ryttare? Vilka metoder av coaching förekommer?
Metoden som används för att besvara frågeställningarna är en litteraturstudie. Fyra vetenskapligt granskade kvalitativa artiklar, en original och tre teoretiska, har sammanställts. Alla studier som använts i denna litteraturstudie belyser hur viktig den mentala hälsan är för att bra prestation och personlig utveckling skall kunna uppnås. Samtliga författare beskriver på sitt sätt hur användning av mental träning och idrottspsykologi är nyckeln till framgång. Endast en av fyra studier är utförda på specifikt ridsport. Däremot klassas ryttare som idrottare, precis som alla andra atleter, vilket gör att nuvarande forskning kan appliceras till studiens frågeställningar. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att coaching har en stor betydelse för ryttare. Genom tydlig målsättning, detaljplanering, förberedande arbete samt utveckling av specifika tekniker får ryttaren ökad självmedvetenhet, bättre kroppskontroll, möjlighet att bygga upp sin mentala styrka samt kan känna större trygghet i sitt idrottsutövande. De coachingmetoder som förekommer i denna studie är meditation, avslappning, mindfullness, andningsövningar, visualisering samt copingstrategier. Genom individanpassad coaching kan ryttare nå största möjliga utveckling och därmed uppnå maximal prestation.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 223.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.