Hästhållning

Dammar strömedlet?

Dammar strömedlet?

Frida Sandgren (2015)
Idag ses hästen som en högt presterande atlet. Hästarnas kortsiktiga atletiska prestation och deras långsiktiga välmående är beroende av att deras respirationssystem fungerar bra. Dålig luftkvalitet i stall ger främst skada på hästens luftvägar. Majoriteten av de ohälsosamma luftföroreningarna i ett stall kommer från strö och stråfoder, men genom att använda lämpligt strömedel kan mängden skadliga partiklar minskas. Syftet med denna studie är att ta reda på ifall strömedel kan vara en bidragande faktor till andningsproblem och nedsatt prestation hos häst, samt vilket strömedel som bör undvikas för att minska mängden skadliga partiklar i stalluften. Fleming et al. (2008) presenterar att halm och halmpellets är två av strömedlen som har högst halt partiklar mindre än tio mikrometer, men tillhör de strömedel som sänder ut minst sammanlagd mängd partiklar. Tidningspapper har hög uppsugningsförmåga och avger låga mängder ammoniak och partiklar. Däremot har pigment och aluminium hittats vid endoskopi av hästar som stått på tidningspapper, men ytterligare forskning behövs för att undersöka ifall det är skadligt. Fuktighet, uppsugningsförmåga och lagring är tre viktiga faktorer som spelar en avgörande roll för olika strömdels funktion och acklimatisering i stallmiljö. Litteraturstudiens slutsats visar på att spån är det studerade strömedel som innehåller högst andel respirabla partiklar i jämförelse med andra material. PM10 och NH3 ökar under en 14- dagars användningsperiod med spån som strömedel, medan siffrorna hos andra testade material minskar eller förblir oförändrade. Mängden NH3 mätt i andningszonen hos hästar som står på spån är ej skadlig. Enligt Fleming et al. (2008) innehåller spån mycket PM5 i relation till PM10, men vid endoskopi hittas inget tecken på skador på respirationsorganen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 287.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.