Pedagogik & Ledarskap

”En bra tränare är en engagerad tränare” – En studie om ryttares förväntningar och upplevelser av att träna för tränare.

”En bra tränare är en engagerad tränare” – En studie om ryttares förväntningar och upplevelser av att träna för tränare.

Anna Olsson, Louise Lundborg, Josefine Forslund (2022) Hippologiskt kandidatarbete K138

Länk till posterLänk till uppsats

Sammanfattning

Att vara tränare inom ridsport skiljer sig på många sätt i förhållande till andra sporter. För att lyckas
uppnå optimal utveckling hos de ekipage som tränas krävs djupgående kunskap inom åtskilliga
områden. Ryttare har olika förväntningar på sina tränare vilket kräver stor vetskap kring vilka
områden de aktiva värdesätter högst och vilka de anser mest väsentliga. Syftet med denna studie är
att kartlägga och analysera ryttares upplevelser av och förväntningar på Svenska Ridsportförbundets
diplomerade tränare inom dressyr och hoppning. Studien genomfördes genom att besvara
frågeställningarna: Vilka förväntningar har ryttare på sina tränare? Inom vilka områden önskar
ryttare få kunskap av sin tränare? På vilket/vilka sätt önskar ryttare få hjälp av sin tränare? Vilka
upplevelser och erfarenheter har ryttare av att träna för tränare? Den metod som använts var
kvantitativ enkätundersökning i kombination med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enkäten
besvarades av totalt 602 ryttare som tränar på storhäst inom disciplinerna dressyr och hoppning för
diplomerad A-, B- eller C- tränare. Åtta intervjuer genomfördes, fyra inom hoppning och fyra inom
dressyr. Materialet som samlades in transkriberades och analyserades därefter genom
innehållsanalys. Enkätens resultat har sammanställts under tre huvudteman: upplägg på träning, vad
karaktäriserar en bra tränare samt hjälp och kunskap. Intervjuernas resultat landade i tre
övergripande teman som sedan specificerades. Dessa var ryttarnas definition av bra tränare,
tränarrollen kräver bred kompetens och ryttarnas upplevelser och erfarenheter. Resultatet påvisade
att 82,4 procent ansåg engagemang som en av huvudfaktorerna för vad som karaktäriserar en bra
tränare. Resultat framhåller tydligt att det fanns en stor efterfrågan på bred kompetens hos tränare.
Ryttare önskar få hjälp med helhetskoncept runt sitt ekipage samt värdesätter coachande och
pedagogiska undervisningsmetoder. Sammanfattningsvis visar denna studie att ryttare idag
förväntar sig en tränare som är engagerad och ärlig. De värdesätter en tränare med erfarenhet som
innehar mångsidig kompetens. Ryttare önskar få hjälp med ett helhetsupplägg kring ekipaget där i
huvudsak tävlingsmomentet är en central del. Vid undervisning önskar ryttarna att det finns ett
coachande och ett pedagogiskt förhållningssätt. Studien konstaterar att tränarens roll är vital för
utveckling och undervisning av ryttare och häst. Relationen mellan tränare och elev kan vara både
av professionell eller vänskaplig karaktär. Oavsett typ av relation så framgår det dock att tränaren
är en nyckelperson för att uppnå framsteg. En ryttares tränare är således en väldigt viktig del av
ryttarens idrottsliga prestation.
Nyckelord: tränare, coaching, ryttare, utbildning

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.