Beteende

Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie

Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie

Joanna Arkhem (2021). Hippologisk kandidatarbete K124

Läs uppsatsen eller Se film.

Sammanfattning

Vid fölning kan allvarliga komplikationer ske som behöver snabba åtgärder. På grund av detta har
flera olika metoder för övervakning av dräktiga ston utvecklats. Det finns mycket kunskap kring
stoets beteendeförändringar strax inför fölning men det finns få studier som undersökt tidigare
tecken på fölning. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka om det går att upptäcka tidiga
tecken på fölning genom att studera stoets beteende med hjälp av övervakningskameror. Syftet var
även att ta reda på om ston uppvisar tydliga stressrelaterade beteenden, om stressrelaterade
beteenden ökar och om stons tidsbudget förändras i samband med fölning.
Fyra dräktiga ston spelades in i 40 minuter mellan klockan 00:00-04:00 under nätterna tolv
dagar, fem dagar samt natten innan fölning med hjälp av en kamera fäst i taket ovanför boxen. De
tolv filmerna analyserades med hjälp av ett program som möjliggör kodning och analysering av
inspelade filmer. Programmet utgår från ett användarspecifikt etogram framtaget för denna studie
där uppvisade beteenden annoteras.
Resultaten visade att vissa stressrelaterade beteenden såsom högre huvudposition, repetitiva
huvudrörelser, svansviftningar och rastlöshet uppvisades hos hästarna redan tolv dagar innan
fölning. Huvudpositionen var högre hos tre av de fyra hästarna under natten innan fölning jämfört
med natten tolv dagar innan fölning. Tydliga svansviftningar uppvisades flertalet gånger under
natten innan fölning men även i mindre utsträckning under natten tolv dagar innan fölning.
Beteenden hos de fyra stona var individuella. Ett sto uppvisade repetitiva huvudrörelser, vävning
och skrapning i marken under natten tolv dagar innan fölning vilket tyder på att hon upplevde stress.
Enbart två av de fyra hästarna uppvisade liggbeteende och enbart under en av nätterna vilket gjorde
det svårt att analysera hur stonas liggbeteende förändrades. En tendens till minskat ätbeteende, ett
tecken på stress, syntes under natten innan fölning då den genomsnittliga ättiden var något mindre
jämfört med de två tidigare nätterna.
Slutsatsen var att en del stressrelaterade beteenden kan ses hos dräktiga ston redan tolv dagar
innan fölning och att dessa beteenden kan ses till viss del med hjälp av en övervakningskamera.
Inom det tidsspann som studerades kunde det inte antas att tidsbudgeten förändras närmare
fölningen. Denna studie kan ligga till grund för vidare studier med ett större urval av hästar samt
studier då varje häst följs under en längre tid för att öka förståelsen för huruvida stons tidsbudget
och aktivitetsmönster förändras i samband med fölning.
Nyckelord: fölning, stress, övervakningskamera, beteende

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.