Hästhållning

Grupphållning eller enskild uppstallning – Samband med stereotypier

Grupphållning eller enskild uppstallning – Samband med stereotypier

Sara Blohm (2014)
Hästen är anpassad för ett liv som gräsätare i flock på stäppen. Många moderna inhysningssystem lever inte upp till att tillfredsställa alla hästens naturliga behov och det kan göra att hästen utvecklar stereotypa beteenden. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka eventuella samband mellan olika system för inhysning och förekomsten av stereotypa beteenden. Den syftar också till att identifiera faktorer som kan förebygga att stereotypierna utvecklas. Artiklar med studier inom området söktes fram med hjälp av artikeldatabaserna Primo och Web of Science med sökorden horse*, equine, stereotyp*, group housing och housing* i olika kombinationer. McGreevy (1997) redovisar i en omfattande studie utbredningen av stereotypier bland kapplöpningshästar i England till att vara 10,8 %. Studien beskriver också en ökad risk för stereotypier kopplat till både social isolering och för liten giva grovfoder. Visser et. al (2008) har vid jämförelsen av två olika inhysningssystem för unga holländska varmblod, kommit fram till att den sociala isolering som uppkommer vid individuell inhysning, signifikant ökar risken för utvecklade av stereotypier jämfört med inhysning av hästarna tillsammans i par. Heleski et. al (2002) genomförde en studie av olika inhysningssystems påverkan vid avvänjning av föl som visade att risken att utveckla stereotypa beteenden var mindre hos de föl som inhystes i grupp än hos de som stallades in individuellt. Bachmann et. al (2003) redogjorde, efter en omfattande studie bland schweiziska hästar, samband mellan ökad risk för stereotypa beteenden och fem olika faktorer: individuell uppstallning, avsaknad av social kontakt, begränsad möjlighet att röra sig fritt, utfodring med kraftfoder och utfodring med grovfoder vid fyra tillfällen per dygn. Sarrafchi et. al (2013), som baserar sin reviewartikel på cirka 90 olika studier, redovisar kopplingar mellan olika inhysningssystem och stereotypa beteenden, samt ger konkreta förslag på vad man ska vidta för åtgärder för att förebygga uppkomsten av stereotypier. Resultaten från de olika artiklarnas studier visade att det fanns en koppling mellan hästars stereotypier och social isolering från andra hästar. Det är alltså viktigt att låta hästar interagera med varandra och ha fysisk kontakt. En annan viktig faktor för att minska risken att stereotypier uppstår är att ge hästen tillgång till tillräcklig mängd grovfoder och minimera mängden eller utesluta kraftfoder. Flera av artiklarnas författare är också eniga om att det är svårt att ”bota” ett stereotypt beteende när det väl uppkommit och menar istället att förebyggande åtgärder är av största vikt

Ladda ner Format: pdf Storlek: 129.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.