Pedagogik & Ledarskap

Hästterapi som habilitering för barn med diagnosen autisms

Hästterapi som habilitering för barn med diagnosen autisms

Elinor Artursson (2017)

Hästterapi är en terapiform som är känd sedan århundraden tillbaka. Terapiformen används för såväl psykiska som fysiska diagnoser. Hästterapi som terapiform för barn med diagnosen autism är ett relativt outforskat område. Syftet med studien var att ta reda på hur barn med autism påverkas av hästterapi. I studien användes kommunikation och problembeteende som bedömningsområden. Studiens frågeställning var hur hästterapi påverkar barn med autism med fokus på kommunikation och problembeteende. För att svara på studiens frågeställning användes fem stycken vetenskapliga artiklar i ämnet.
Studierna i de vetenskapliga artiklarna visade på varierande resultat gällande hästterapins effekt på autistiska barns kommunikationsförmåga. En av studierna visade på att en förändring observerades på barnens förmåga till kommunikation i samband med hästterapi. Barnens emotionella och sociala förmåga visade på förbättring efter att de deltagit i hästterapi. Förmågan att visa respons på kontaktförsök visade på en positiv förändring. En annan av studierna visade inte någon förbättring på kommunikationen hos barn med autism kopplat till hästterapi. Hästterapins inverkan på kommunikationen hos barn med diagnosen autism ansågs liten till obefintlig. Studierna om hästterapins påverkan på problembeteende hos barn med diagnosen autism visade på en liknande variation av resultat. Ett par av studierna visade på positiva förändringar för hästterapi som terapiform för problembeteende hos barn med diagnosen autism. Barnen upplevdes som lugnare med färre utbrott och föräldrarna till barnen upplevde sitt barn som tryggare i nya situationer. Andra studier visade inte på någon skillnad i problembeteende kopplat till hästterapi, barnens problembeteende ansågs oförändrat.
Slutsatsen av studien visade att hästterapi kan leda till en förbättring i kommunikation hos barn med diagnosen autism. Hästterapi kan bidra till en positiv förändring på problembeteende hos barn med diagnosen autism.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 285.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.