Pedagogik & Ledarskap

Hippoterapi som rehabilitering för barn med cerebral pares

Hippoterapi som rehabilitering för barn med cerebral pares

Josefine Forslund (2020)

Cerebral pares är en typ av funktionsvariation som beror på en skada som ska ha inträffat antingen under graviditet eller i samband med förlossning. Funktionsvariation cerebral pares delas generellt in i tre grupper; spastisk, dyskinetisk och ataktisk. Dessa tre yttrar sig alla genom rörelsehinder specificerat på kroppens muskler. Det finns en rad rehabiliteringsmetoder för att utveckla muskelkontroll och rörelseförmåga. En relativt ny terapiform benämns hippoterapi och involverar hästen som en rehabiliteringsform. Hippoterapi är till för att utveckla balans, koordination och muskulatur, men tros även kunna ge positiva psykiska effekter. Vilka fysiska och psykiska effekter hippoterapi faktiskt har på barn med cerebral pares har studerats i olika studier. Denna studie ämnar därför att analysera ett urval publicerade studier som undersöker huruvida hippoterapi har effekt på barn med cerebral pares. Frågeställningen som ska besvaras är: På vilket sätt genomförs hippoterapi för barn med cerebral pares? och vilka fysiska respektive psykiska effekter har hippoterapi på barn med cerebral pares?
Metoden som använts har gjorts i utformningen av en litteraturstudie där frågeställningarna har besvarats med hjälp av fyra studier som därefter har diskuterats och sammanställts till en slutsats. Det primära i alla studier har varit att mäta kroppens muskelaktivitet, förmågan till rörelse och asymmetri för att kunna se om någon form av förbättring sker med hjälp av hippoterapi. Tre av fyra studier har visat att hippoterapi har en positiv effekt på barn med CP och på deras fysiska förmåga att kunna utföra diverse rörelser. Adduktormusklerna nämns i alla studier och är den muskelgrupp där störst effekt skett. Det är även den grupp som utvecklats mest om en jämförelse gjordes före och efter att hippoterapi utfördes. En progression gjordes mellan den högra och vänstra sidan av kroppen. Symmetrin mellan de två kroppshalvorna blev bättre. Studierna har visat att hippoterapi haft störst effekt på barns förmåga att kunna gå. Viktigt att ha i åtanke är dock att en av studierna inte kunde se att det skulle kunna ske någon större kroppslig skillnad mellan att genomföra hippoterapi eller annan redan etablerad terapiform. Effekten av hippoterapi som behandling av barn med cerebral pares skulle behöva studeras ytterligare för att ett mer trovärdigt resultat och svar skulle kunna ges.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 137.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.