Hästhållning

Hur mår ridskolehästen? – Bedömning med ett välfärdsprotokoll

Hur mår ridskolehästen? – Bedömning med ett välfärdsprotokoll

Sofie Blomkvist & Lovisa Rådberg (2021) Hippologiskt kandidatarbete K128

Läs uppsatsen eller Se film.

Sammanfattning

Ridskolehästens hälsa är viktig för att den ska kunna fungera länge i en verksamhet. Bedömning av
hästvälfärd kan genomföras med olika fokusområden för att identifiera specifika problem. Tidigare
forskning har visat att bland annat hull, luftvägsproblem, kolik, sår efter utrustning, svullnader i ben,
ryggsmärtor och onormala beteenden är problem som förekommer hos ridskolehästar. Fler studier
gällande svenska ridskolehästars välfärd behövs för att skapa en mer generell bild där fler
välfärdsaspekter räknas in. Syftet med denna studie var att undersöka om god hästvälfärd uppnåddes
på svenska ridskolor genom att bedöma flera olika välfärdsaspekter som kan påverka
ridskolehästens hälsa. Frågeställningen som besvarades var: Hur är den svenska ridskolehästens
välfärd baserat på Welfare Monitoring System? Denna studie genomfördes på sex olika ridskolor i
Västmanlands- och Södermanlands län. Antalet hästar som undersöktes på varje ridskola
motsvarade 20 % av det totala antalet hästar i verksamheten och urvalet gjordes slumpmässigt. Totalt
har 56 välfärdsaspekter bedömts på 28 ridskolehästar. Ett förenklat bedömningsprotokoll översatt
till svenska skapades för att underlätta bedömningarna. Resultatet visade att en fjärdedel av hästarna
stod uppstallade i spilta och resterande i box. Vid hullbedömning var mer än hälften av hästarna
överviktiga. Under visitation upptäcktes svullnad i extremiteterna hos 71 % av hästarna. Vid
hältkontroll påvisades ingen hälta hos de undersökta hästarna men sju hästar påvisade
rörelseasymmetri. Majoriteten av hästarna hade ärr eller håravfall i olika mängd och storlekar.
Ömhet i ryggmuskulatur kunde påvisas hos sex hästar. Vid yttre kontroll av mungipor och laner
hade 21 % av hästarna sår i mungipor och 7 % sår på laner. Samtliga hästar fick grovfoderbaserade
fodergivor och tillgång till rent vatten. Hästens sociala behov tillfredsställdes i hagen och genom
noskontakt i boxen eller spiltan. Ett lågt antal stereotypier hittades på ridskolorna. Majoriteten av
hästarna uppvisade neutrala eller intresserade beteenden mot människor och nya objekt. Slutsatsen
är att den svenska ridskolehästens välfärd var god baserat på bedömningsprotokollet från Welfare
Monitoring System. Utmärkande aspekter med möjlig negativ påverkan på välfärden var övervikt,
svullnad i extremiteterna, håravfall, öm ryggmuskulatur och sår vid munkontroll. Aspekter med
positiv påverkan på välfärden var grovfoderbaserade foderstater, social kontakt, lågt antal
stereotypier och inga hältor. Samtliga stallar hade god utformning med säkra ytor för både hästar
och besökare. Hästarna visade generellt positiva beteenden mot människor och nya objekt vilket
tyder på att hästarna trivdes och var trygga i sina miljöer.
Nyckelord: Välfärd, ridskola, bedömningsprotokoll

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.