Pedagogik & Ledarskap

Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

Johanna Månsson (2022) Hippologisk kandidatarbete K144

Länk till filmLänk till uppsats.

Sammanfattning

Varje person är unik och varje person som undervisar gör det utifrån sin egen personlighet. I sin
yrkesutövning möter ridläraren människor i olika åldrar och med olika kunskap vilket skapar
pedagogiska utmaningar. Hur en ridlärare tar sig an dessa utmaningar och undervisar sina elever
påverkas av ridlärarens personlighet, egna erfarenheter och personliga mognad. Fördjupade
kunskaper om personlighetens betydelse i yrket som ridlärare ökar förutsättningarna för framtida
ridlärare att skapa goda relationer. Bra relationer skapar goda förutsättningar för lärande. Syftet med
studien var att undersöka om ridlärares personlighet påverkade dem i rollen som ridlärare.
Frågeställningarna arbetet utgick ifrån var: Hur uppfattar ridlärare sin yrkesroll? Hur upplever
ridlärare att deras personlighet framträder i yrkesrollen? Hur definierar ridlärarna den egna
personlighetens påverkan på yrkesrollen? Frågeställningarna besvarades genom att sju ridlärare
intervjuades och fick genomföra personlighetstest. Materialet från genomförda intervjuer har
transkriberats och analyserats med fenomenografisk metod. Ridlärarna var utbildade lägst SRL2 och
hade minst två års yrkeserfarenhet. Studien visar att yrket som ridlärare är mångfacetterat,
utmanande och utvecklande. Det kräver kunskaper samt pedagogisk förmåga. Genomförda
intervjuer och personlighetstest indikerar på att ridlärare uppfattar sig som öppna, sociala och
utåtriktade. Ridlärares personligheter kommer framförallt fram i bemötandet av elever, men även i
strukturering av lektionsupplägg och annan planering. Ridlärarna ansåg att deras personligheter är
till fördel för deras förmåga att kunna inspirera elever, organisera och skapa struktur.
Nyckelord: ridlärare, ridlärarrollen, personlighet

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.