Arbetsmiljö

Perspektiv på psykisk hälsa bland ridsportens yrkesverksamma

Perspektiv på psykisk hälsa bland ridsportens yrkesverksamma

Andreas Jonsson & Evelina Hagehed (2022) Hippologiskt kandidatarbete K139

Länk till filmLänk till uppsats

Sammanfattning

Yrkesverksamma inom ridsporten är till stor del egenföretagare eller anställda på ridskolor. Arbetet
med hästar innebär mycket fysisk aktivitet, långa dagar och varierande tider. Syftet med studien är
att undersöka hur yrkesverksamma inom hästnäringen ser på sin egen fysiska och psykiska hälsa.
Studien ämnar ge ökad förståelse för hur arbetsmiljön ser ut inom hästnäringen och därmed påverkar
de verksamma. De frågeställningar som studien ämnar besvara är följande: Hur ser och upplever
yrkesverksamma personer inom hästnäringen arbetsmiljö vad gäller fysisk och psykisk hälsa? Hur
har yrkesvalet påverkat deras liv och psykiska hälsa?
Till studien valdes kvalitativ metod och åtta intervjuer med yrkesverksamma personer inom de två
grupperna genomfördes. Efter intervjuerna gjordes en grundtranskribering och intervjuerna
analyserades med ett fenomenografiskt förhållningssätt. Resultatet visade att de yrkesverksamma i
båda grupperna såg sin arbetsmiljö som överlag god. Deras liv påverkades dock till stor del av att
de arbetade med hästar på så sätt att de alltid behövde vara tillgängliga eftersom djuren behöver
skötsel och tillsyn oavsett tidpunkt eller dag. Flera av respondenterna hade upplevt psykisk ohälsa.
Den upplevda psykiska ohälsan hade för ett par personer berott på stress kopplat till tidspress. Ett
par respondenter hade upplevt stress och press över prestationer vid tävlingssammanhang. Samtliga
respondenter var trots detta nöjda med sitt yrkesval och ville inte byta karriär. Sammanfattningsvis
visar studien att respondenterna såg positivt på sin arbetsmiljö och hästarna var den stora passionen
och drivkraften. Den fysiska hälsan var god och respondenterna var inte oroliga över skaderisken
trots att flera av dem hade skadat sig allvarligt. Den psykiska hälsan var varierande men sämre hos
de yngre respondenterna. Yrkesvalet har påverkat deras liv på så sätt att de hade svårt att koppla av
och vara lediga, på grund av deras position som ytterst ansvariga för den verksamhet de drev eller
arbetade i. Erfarenhet och ålder ger en lägre risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Den psykiska
hälsan påverkades till stor del av stress, tidspress och press att prestera. Mental träning kan vara ett
sätt att förebygga psykisk ohälsa.
Nyckelord: psykisk hälsa, hästnäringen, arbetsmiljö, egenföretagare, ridskolechef

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.