Hästhållning

Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken – mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket.

Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken – mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket.

Matilda Hagelsten (2022) Hippologiskt kandidatarbete K140

Länk till posterLänk till uppsats

Sammanfattning

Det är vanligt att både klippta och oklippta hästar täcks stor del av året för att öka
hästens isolering och vissa hästar täcks redan vid 10C. Problemet som uppstår är
att hästägare inte har tillräckligt med kunskap och att det finns begränsat med
vetenskaplig information om hur temperaturen under täcket påverkas av tjockleken
på täcket.
Det primära syftet var att mäta hur temperaturen och fuktigheten under täcket
påverkas vid användning av olika tjocklek på täcken. Det sekundära syftet var att
uppskatta hur hästens nedre kritiska temperatur och termiska komfort påverkas av
täckets tjocklek.
Studien hade två frågeställningar: Hur påverkas temperaturen och fuktigheten
under täcket vid användning av täcken av olika tjocklekar? Hur påverkas hästens
termiska komfort och nedre kritiska temperatur av olika tjocklekar på täcke?
Mätningarna var upplagda som en crossoverprövning för fem varmblodiga
ridhästar. Hästarnas ålder, mankhöjd, kroppsyta, vikt och omsättbar energi
beräknades och dokumenterades. Horsepal användes för att mäta temperatur och
relativa fuktigheten under 0 gram, 150 gram och 300 gram täcken. En infraröd
termometer användes för att mäta yttemperatur på täcken och päls på hästarna.
Temperatur och fuktighetsmätare användes för att mäta temperaturen och
fuktigheten i luften vid mätningstillfället. Under fem dagar under perioden 9-23
april 2022 gjordes mätningarna. Klockslagen som mätningarna skedde var klockan
06.00, 10.00, 14.00, 17.00 och 20.00.
Resultatet visade att lufttemperatur under mätperioden varierade mellan 3,1–
22,2°C. Relativ fuktighet i luften under mätperioden varierade mellan 26,5–72,4%.
Medelvärdet och standardavvikelse från alla mättillfällen under täckena för alla
hästar var temperatur 26,8 ± 4,7°C och för relativa luftfuktighet 50,2 ± 10,5%.
Temperaturen under täcke med 0 gram täcke var signifikant lägre än 150 och 300
gram. Den relativa fuktigheten var signifikant högre vid 0 gram än 150 gram. Dock
så visade sig att 0 gram och 150 gram hade båda 11,5 g vatten/kg luft och 300 gram
hade högst på 14,5 g vatten/kg luft. Det fanns individuella skillnader mellan de
olika hästarnas temperatur och relativ luftfuktighet under täcket.
Nedre kritisk temperatur (NKT) för hästar utan täcke beräknades inom spannet
mellan 3,8–14,3°C. NKT för 0 grams täcke i studien var mellan –0.4–6,5°C. För
150 gram var NKT mellan –7,6–3,6°C. NKT för 300 gram täcke var mellan
-11,4°C- –0,7°C.
Slutsatsen var att den nedre kritiska temperaturen berodde på främst på
foderintensiteten. Då hästarna med högre foderintensitet hade lägre nedre kritisk
temperatur. Tjockare täcke gav ett högre värmemotstånd. Hästarna fick en lägre
nedre kritisk temperatur när värmemotståndet ökade.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.