Pedagogik & Ledarskap

Positiva effekter av hästunderstödd terapi för barn med autism

Positiva effekter av hästunderstödd terapi för barn med autism

Gabriella Brunn Ramstedt (2018)

Autismspektrumstörning är en funktionsnedsättning som ungefär 95 000 personer lider av i Sverige. Idag finns inget botemedel och rehabiliteringen som kan vara komplicerad skiljer sig ofta mellan individerna. Rid- och hästunderstödd terapi används idag som terapiform vid olika typer av rehabilitering, såväl fysisk som psykisk. Effekterna av rid- och hästunderstödd terapi för barn med autismspektrumstörning är ett relativt outforskat ämne. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilka positiva effekter som finns vid rehabilitering och terapi med hästar för barn med autismspektrumstörning. Frågeställningen var att ta reda på vilka positiva effekter ridning och hästunderstödd terapi kan ha för att rehabilitera barn med autismspektrumstörning. I denna litteraturstudie användes fem stycken vetenskapliga artiklar för att svara på studiens frågeställning. Studierna i de vetenskapliga artiklarna var genomförda på barn med autismspektrumstörning som under olika antal veckor fått rid- och hästunderstödd terapi. Resultatet hos barn med autismspektrumstörning i samtliga studier är en positiv effekt av den hästunderstödda terapin samt ridterapin. Barnens sociala funktioner, tendenser till aggressivt beteende samt kommunikation med hästarna och omvärlden har förbättrats signifikant i samtliga studier. Studiernas metodval skiljer sig åt trots att resultaten i samtliga studier påvisar samma positiva effekter av den rid- och hästunderstödda terapin.
Slutsatsen var att hästunderstödd terapi samt ridterapi har visat positiva effekter hos barn med autismspektrumstörning. Barnens sociala funktioner, kommunikation samt beteende har förbättrats signifikant.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.