Pedagogik & Ledarskap

Professionella tävlingsryttares ledarskap – För att nå framgång som ryttare

Professionella tävlingsryttares ledarskap – För att nå framgång som ryttare

Linn Bödmar & Amanda Ludvigsson (2022) Hippologiskt kandidatarbete K146

Länk till uppsats.

Sammanfattning

Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes
hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med
sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. För att få en förståelse för hur en
professionell tävlingsryttare använder sig av sitt ledarskap behövs mer stöd i den vetenskapliga
forskningen och den här studiens syfte var att tillföra ny kunskap om hur professionella
tävlingsryttare leder sitt team för att som ryttare nå framgång på tävling. Frågeställningarna var; Hur
arbetar professionella tävlingsryttare med sitt ledarskap? Hur formar och använder den
professionella tävlingsryttaren sitt team? Upplever den professionella tävlingsryttaren att
ledarskapet har betydelse för att nå framgång på tävling?
Resultatet har baserats på intervjuer med semistrukturerade frågor och totalt sju ryttare har
deltagit. Ryttarna svarade överlag utförligt och engagerat på frågorna. Alla ansåg sig själva som
ledare och trodde att andra såg dem som ledare med egenskaper som drivna, ambitiösa, tydliga i
kommunikationen, bestämda och ärliga. De ansåg att deras egna ledarskap hade vuxit fram och
påverkats av erfarenheter och att de ofta situationsanpassar sitt ledarskap. När de talade om teamet
så framkom det att de är beroende av ett välmående och fungerande team för att själva nå framgång
på tävlingsbanan. Alla delar var viktiga i teamet, men det gick också att urskilja nyckelroller i
ryttarnas team, som hästskötare, tränare och familj. Samtliga ryttare påtalade vikten av god
kommunikation och samarbete, alla talade mer eller mindre om att dialog, öppenhet och högt i tak
är viktigt för deras team och för att tävlingsryttaren skulle kunna prestera. Ryttarna beskrev på olika
sätt vilken påverkan deras eget ledarskap hade på deras framgång. De menade att det var en ständig
process som alltid behöver utvecklas och att ledarskapet är en del i att lyckas.
Professionella tävlingsryttare arbetade med sitt ledarskap genom dialog med sina
teammedlemmar och la stor vikt vid att anpassa sitt ledarskap efter situation och person. Teamet
formades efter nyckelroller som till exempel familjen, som både var mentalt stöd och hjälpte till
med hästarna på olika sätt. Utöver det nämndes hästskötaren, som arbetade närmast hästarna, som
en av de viktigaste rollerna. Ryttarna upplevde att deras ledarskap hade betydelse för deras framgång
på tävling, på så sätt att deras ledarskap fick teamet att trivas och samarbeta. När teamet arbetade
tillsammans och hade en bra arbetssocial miljö ledde det till framgång på tävlingsbanan.
Nyckelord: Ridsport, Tävlingsryttare, Team, Ledarskap

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.