Hästens biologi

Utfodring av den äldre hästen

Utfodring av den äldre hästen

Sofie Nilsson (2018)

I takt med att samhället industrialiserats och utvecklats så har hästens roll förändrats. Från att i huvudsak ses som arbetsredskap och transportmedel till att idag till största del användas som hobby och sällskapsdjur. Hästägare har fått en mer personlig relation till hästarna och bättre ekonomiska resurser att lägga på dess skötsel och omvårdnad. Detta tillsammans med dagens kunskaper om hästens biologi och framsteg inom veterinärmedicin, leder till att hästar blir allt äldre. I England beräknas 13 % av hästpopulationen vara 20 år eller äldre, vilket är en ökning från tidigare beräkningar. De äldre hästarna kan ha speciella behov när det kommer till utfodring och för att människor ska kunna ta hand om de äldre hästarna på bästa sätt så behövs ökad kunskap kring vilka problem de kan drabbas av och hur dessa kan lösas. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka vilka särskilda behov, kopplade till utfodring, som den äldre hästen kan ha. Frågeställningen var vilka foderrelaterade anpassningar den äldre hästen kan behöva.
Studier om äldre hästars hälsa visade att några av de mest förekommande problemen som kan kopplas till utfodring var över- eller underhull, tandproblem av olika slag och ökat proteinbehov. Tandproblem fanns i flera olika varianter och innebar ofta tuggsvårigheter eller att fodret fastnar. Lösningar på detta problem kunde vara att ge hästen mjukt lättuggat foder och undvika foder som kan fastna och bild foderinpackningar. En studie visade att äldre hästar har större proteinbehov än yngre hästar och att de lättare håller hullet om de får i sig en proteinrik fodergiva. Äldre hästar löper också större risk för att drabbas av PPID, som innebär att hästen har fått insulinresistens. För att påverka insulinkänsligheten behöver foderstaten justeras så att socker och stärkelse utgör en mindre del. En annan sak som också kunde påverka hästen i utfodringssituationer var om den har ont i frambenen på grund av tillexempel artros och då känner obehag av att äta från marken när frambenen belastas. Även rangordningen i flocken kunde vara en påverkande faktor till att hästen inte får önskad mängd foder. Detta eftersom att den äldre hästen ofta sjunker i rang och kanske inte får samma tillgång till fodret som tidigare.
Studiens slutsats var att beroende på hur den äldre hästens hälsostatus är så kan den behöva olika anpassningar i foderstat och utfodringsmetod. Exempel på anpassningar som kan behövas är ökning av proteingivan, minskad giva socker och kolhydrater, ökat eller minskat energiintag, kortstråigt eller pelleterat grovfoder, uppblött foder, upphöjd utfodringsplats och individuell utfodring.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 64.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.