Utfodringsrutiners påverkan vid krubbitning

Utfodringsrutiners påverkan vid krubbitning

Johanna Månsson (2020)

Ett stereotypt beteende är ett avvikande beteende som saknar en uppenbar funktion eller mål. Beteendestörningar ses inte hos vilda djur, vilket gör att brister i djurets närmiljö anses vara orsaken till att en beteendestörning uppstår. Beteendet tas till som en metod att hantera stress eller frustration och går inte att bota. Krubbitning är en oral beteendestörning som ofta kopplas ihop med brister i utfodringsrutinerna. Syftet med litteraturstudien är att undersöka krubbitningens fysiologiska funktion samt hur krubbitarfrekvensen kan påverkas. Frågeställningarna som ska besvaras är: Vilken fysiologisk funktion har krubbitning, samt vilken påverkan har utfodringsrutinerna på hästar som krubbiter? Studierna visade att hästar som krubbiter har en lägre nivå av dopamin och B- endorfiner. En av krubbitningens fysiologiska funktioner är därför att höja dopamin- och B- endorfinnivån. Resultatet visar även att ett foderintag med låg kvantitet leder till en lägre salivproduktion, vilket skapar störningar i mag- och tarmkanal. Slutsatsen är därför att hästar även krubbiter för att försöka stimulera receptorerna i de orala vävnaderna, för att öka salivflödet och därmed höja surheten i mag-och tarmkanalen. Utfodringsrutiner kan påverka hur frekvent en häst krubbiter. En foderstat som tillgodoser hästens naturliga födobeteende, med mycket grovfoder och lite kraftfoder, är att föredra. För att öka möjligheten att minska krubbitarfrekvensen bör foderuppehållen vara så korta som möjligt. Belöningsaspekten vid krubbitning är stark vilket gör att en ändrad foderstat inte kan garantera sänkt krubbitarfrekvens.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 206.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.