Utfodring

Variation i torrsubstanshalt mellan balar från samma vallfoderparti och dess påverkan på utfodring

Variation i torrsubstanshalt mellan balar från samma vallfoderparti och dess påverkan på utfodring

Karin Berlin & Carin Danielsson (2022) Hippologiskt kandidatarbete K142

Länk till uppsats.

Sammanfattning

Hästen är ett gräsätande djur som är anpassad till att äta en fiberrik diet. Då grästillväxten
är låg under vinterhalvåret är konservering av sommarens gräs nödvändigt. Detta för att
det ska finnas tillräckligt med grovfoder till hästar även när färskt gräs inte växer. Hästar
som utfodras med för lite grovfoder löper större risk att utveckla stereotypa beteenden,
näringsbrist eller digestionsproblem. För att kunna veta hur mycket grovfoder som ska
ges till varje häst är det viktigt att torrsubstanshalten (TS-halten) är känd. Den
rekommenderade givan grovfoder till hästar är minst 1,5 kg torrsubstans per 100 kg
kroppsvikt och dag, och grovfodergivan bör inte understiga 1 kg torrsubstans per 100 kg
kroppsvikt. Det förekommer att exempelvis feta hästar utfodras med den lägsta
rekommenderade givan grovfoder (1 kg TS per 100 kg kroppsvikt), samtidigt som det är
känt att torrsubstanshalten kan variera i balar från samma fält. Det skulle i längden kunna
leda till att hästen utfodras med för lite eller för mycket foder.
Syftet med studien var att utreda hur mycket TS-halten varierar i ett parti med balar och
vad det betyder i ett utfodringsperspektiv. I studien användes 19 slumpvis utvalda balar
från samma fält, och från varje bal togs åtta prover på utvalda ställen. För att ta reda på
TS-halten användes en mikrovågsugn där proverna torkades till dess att inget vatten fanns
kvar.
Det fanns en skillnad i TS-halten mellan balar från samma fält. Detta kan leda till att en
häst utfodras med för lite eller för mycket grovfoder. Beräkningar på den lägsta
rekommenderade givan för en häst som väger 600 kg (6 kg TS per dag) utfördes.
Studiens genomsnittliga TS-halt (79 procent) gav en grovfodergiva på 8 kg foder per dag.
Om hästen skulle få 8 kg foder vid den lägsta uppmätta TS-halten (55 procent) skulle
hästen endast få 4,4 kg TS per dag. Om hästen däremot skulle utfodras med samma giva
(8 kg) vid den högsta uppmätta TS-halten (92 procent) skulle hästen få 6,5 kg TS per dag.
Detta ger en skillnad på 3 kg TS mellan den lägsta och den högsta uppmätta TS-halten.
När motsvarande beräkningar gjordes för energivärdet baserat på samma TS-halter och
energivärdet per kg TS från ett samlingsprov uppkom en differens på 24 MJ.
18
Variationen i TS-halten kan bero på när gräset har skördats, plastats in, fältets utformning
och vilken gröda som växer på fältet. Det är viktigt att hästägaren anpassar
grovfodergivan till hästen och kan bedöma om grovfodret är blötare eller torrare. Om
grovfodret är väldigt torrt är det viktigt att tänka på att hästen kan behöva mer vatten och
mindre giva grovfoder. Om hästägare vill kontrollera TS-halten kan prov tas med ”grab
samples” och torkning i mikrovågsugn utföras, precis som det gjorts i denna studie.
Sammanfattningsvis, visar denna studies resultat att det finns skillnader i TS-halt mellan
balar skördade från samma fält vid samma tidpunkt. Vissa balar uppvisade även en stor
variation i TS-halt beroende på var i balen provet togs. Variation i TS-halt mellan balar
kan påverka hästen TS-intag av grovfoder och därmed påverka hästens beteende och
hälsa.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.