Pedagogik & Ledarskap

Balansutveckling genom hästunderstödd terapi

Balansutveckling genom hästunderstödd terapi

Miriam Svensson (2019)

Hästen har i drygt 50år använts inom hästunderstödd terapi, både för barn och vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hästens rörelser påverkar ryttaren på olika sätt och stimulerar ryttarens gång och postural kontroll. Balans och postural kontroll är förutsättningar för människlig funktion och rörelse. För äldre personer eller personer med olika balansstörningar är det svårare och ibland till och med omöjligt att vara självständiga i dagliga aktiviteter. Detta gör dem beroende av hjälp och kan också medföra att de skadar sig vid eventuella fall. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa ett urval studier som studerar vilka effekter hästunderstödd terapi ger för balansen hos äldre människor och människor med funktionsnedsättningar. Detta genom att besvara frågeställningen: På vilket sätt påverkar hästunderstödd terapi balansen hos äldre människor och människor med balansstörningar?
Den här litteraturstudien sammanställer resultatet från fem olika kliniska studier. Två med barn och tre med vuxna/äldre, alla med balanssvårigheter eller störningar. De olika studierna har använt sig av likvärdiga balanstester så som Berg Balance Scale (BBS) och Pediatric Balance Scale (PBS). I tillägg har de även använt några olika tester som mäter motorik. Samtliga studier visade att deltagarna fick förbättrad balans av hästunderstödd terapi.
Litteraturstudiens slutsats var att genom kontinuerlig användningen av hästens rörelsemönster påverkas balansen positivt hos äldre och människor med olika funktionsnedsättningar. Detta gör att hästunderstödd terapi kan vara en bra träningsmetod för att förbättra balansen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 173.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.