Hästens biologi

Benspatt hos häst – orsaker och riskfaktorer

Benspatt hos häst – orsaker och riskfaktorer

Moa Häggmar (2019)

Den vanligaste orsaken till att hästar i Sverige besöker veterinär idag är hälta. Hälta kopplat
till hasleden är vanligen orsakat av benspatt, en progressiv degenerativ sjukdom som drabbar
framförallt den mediala och/eller distala tarsalleden. Benspatt kan även förekomma i den
proximala ledavdelningen, vilket är mer sällsynt. Idag finns flera faktorer påvisade som
orsaker till och riskfaktorer för utvecklingen av benspatt hos häst, men då benspatt tros vara
en multifaktoriell sjukdom där flera faktorer samverkar för att utveckling ska ske är idag
orsaker och riskfaktorer inte fullt ut kartlagda. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda
på några av de orsaker och riskfaktorer som finns dokumenterade för utveckling av benspatt
hos häst. Detta genom att besvara frågeställningen: Vilka orsaker och riskfaktorer finns
dokumenterade för utvecklingen av benspatt hos häst?
Riskfaktorer som kön, hasvinkel, plats för undersökning samt födelseplats på Island visade på
en signifikant (p<0.05) korrelation till påvisad benspatt vid röntgenundersökning. Det finns
ett påvisat samband mellan avvikande form hos de centrala och distala tarsalbenen och
förekomst av osteoartrit i lederna där skelettbenen ingår. Vanligast är förekomsten av
osteoartrit i tarsometatarsalleden (69%), mer sällan förekommande i distala intertarsalleden
(58%) och mest sällan förekom osteoartrit i PIT-leden (31%). Tidig påbörjad utveckling av
benspatt indikeras av utvecklad nekros i hasbenen hos hästar i ung ålder. Arvbarheten för
utveckling av benspatt hos häst är medelhög (h2 = 0.33). Flera studier påvisar även att olika
typer av förändringar i hasleden, kopplade till utveckling av benspatt, ökar i förhållande till
individernas stigande ålder.
Benspatt hos häst anses vara en multifaktoriell sjukdom och orsaken är ofta en kombination
av flera riskfaktorer vilka tillsammans ger upphov till sjukdom. Ålder är den riskfaktor vilken
återkommer mest frekvent genom de undersökta studierna. Ytterligare riskfaktorer vilka finns
dokumenterade för utveckling av benspatt hos häst är hasvinkel, avvikande form på de
ingående skelettbenen i hasleden, förekomst av nekros i leden hos unga hästar samt till viss
del arvbarhet, vilken är medelhög (h2 = 0.33).

Ladda ner Format: pdf Storlek: 148.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.