Pedagogik & Ledarskap

Genuskodning i Ridsporten

Genuskodning i Ridsporten

Hanna Johansson (2018)

Ridsporten har från början varit en idrott som riktade sig till män inom militärt och jordbruk. Efter andra världskriget så startade ridsportsorganisationen Ridfrämjandet upp som inriktade sig på föreningsfostran och omvårdnadsfostran. Barn och ungdomar fick lära sig omvårdnad runt hästar och detta lockade fler flickor än pojkar. Syftet med denna litteraturstudie är att synliggöra ridsportens genusomkodning samt framhäva vilka faktorer som bidrar till den feminina kodningen. Frågeställningarna är: när i tiden kom ridsportens genuskodning att förändras? Vilka faktorer har medfört att ridsporten anses som feminin?
I studier som har gjorts finns tydliga resultat på hur ridsporten på andra hälften av 1900 – talet gick från att vara mansdominerad till att bli feminin. Detta har med Ridfrämjandet att göra som var en ridsportorganisation som vart fostrande. En fostran som Ridfrämjandet utbildade elever i var omvårdnadsfostran som kom att ha en stor betydelse. Att omvårdnad och omsorg sedan tidigare har vart kopplat till att kvinnor som ska ta hand om hushåll och barn är ingen hemlighet. Nu kom det även att kopplas in i ridsporten och på mitten av 1900 – talet började allt fler kvinnor synas och männen började minska i antal inom ridsporten. Det var inte bara på ridskolor som detta fenomen syntes, det började även bli stora skillnader i böcker och tidskrifter där kvinnor fick större plats än männen. Samhället ser på ridsporten som en hobby, ett sett för yngre flickor att växa i den kvinnliga rollen som de enligt normer ska ha i vuxenlivet. Ridsporten syns knappt på media eller i sportsidor vilket förminskar ridsporten som idrott och dess utövare. När det väl skrivs om ridsporten så skrivs det aldrig om dess slitsamma sida. Det som istället kommer i uttryck är en gullighet och ytlighet som lätt kan kopplas samman med kvinnlighet. Att pojkar som utövar ridning som idrott blir mobbade och får sin sexuella läggning ifrågasatt beror på att samhället målar upp ridsporten som en feminin fas i livet. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att ridsporten kom att ändra genuskodning på mitten av 1900 – talet. Det som är grunden till den feminina kodningen i ridsporten är att idrotten är kopplad till omvårdnad. Samhället och media är två bidragande faktorer till den feminina kodningen. Både media och samhälle anser att ridning inte är en idrott utan en fas för flickor till kommande vuxenliv. Detta bidrar till att pojkar som utövar ridsport ofta får sin heterosexuella läggning ifrågasatt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 139.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.