Hästens biologi

Hästars drickbeteende; mängd och tillfällen beroende på vattenkälla och temperatur

Hästars drickbeteende; mängd och tillfällen beroende på vattenkälla och temperatur

Rebecka Eriksson (2019)

Ett av hästens grundläggande behov är vatten, som de får i sig främst genom att dricka och via vatten i foder. I dagens samhälle hålls många hästar uppstallade vilket minskar deras möjlighet att själva välja vattenkälla. Detta ställer krav på hästhållningen att tillhandahålla vatten som ger hästen möjlighet att tillfredsställa sitt behov. En för låg vattenkonsumtion kan bland annat påverka aptiten och orsaka förstoppningskolik. Därför behövs mer kunskap om hästars val av vattenkälla, temperatur på vatten och hur deras vattenbehov påverkas av omgivningens temperatur. Litteraturstudiens syfte är att analysera hästars drickbeteende avseende mängd och tillfällen från olika vattenkällor samt hur temperaturen på vatten och omgivningen påverkar konsumtionen. Studien behandlar frågeställningarna: Vad påverkar hästarnas val av vattenkälla? Vad påverkar hästarnas vattenkonsumtion?
Hästar som erbjöds vatten ur hink konsumerade en större mängd vatten jämfört med hästar som dricker ur vattenkopp. Vattenkonsumtionen efter träning hos häst påverkades av hästens vätskenivå innan olika form av träning. Hästars konsumtion av vatten beroende på vattentemperatur och omgivningens temperatur är inte generaliserbar. Flera hästar visade sig ha samma preferenser på vattentemperatur oberoende av omgivningens temperatur. Resultaten i studier visade att hästar konsumerar en stor del av sitt dagliga vattenintag i samband med utfodring. I försök med olika foderstater och vattningsrutiner har det visat sig att en grovfoderbaserad foderstat gav en ökad vattenkonsumtion. Försök med olika vattningsrutiner visade att begränsad vattentillgång inte påverkade den dagliga vattenkonsumtionen.
Litteraturstudiens slutsats är att hästarna föredrar att dricka ur hink. De konsumerar mer vatten ur hink jämfört med ur vattenkopp. Vatten- och omgivningstemperaturens inverkan på valet av vattenkälla är i litteraturstudien inte generaliserbar. Detta då hästarna visade individuella skillnader. En foderstat med hög grovfodergiva ökade hästarnas vattenkonsumtion. Fler studier behövs för att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar hästars vattenkonsumtion.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 178.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.