Pedagogik & Ledarskap

Hästens och ridsportens föränderliga roll. Från 1950-talet till idag.

Hästens och ridsportens föränderliga roll. Från 1950-talet till idag.

Zarina Björklund (2019)

Hästen i Sverige har tidiga anor, både från järnåldern och vikingatiden har fynd hittats som visar att hästen använts både som dragare och ridhäst. Ridsporten som idrott sysselsätter mer än 500 000 utövare, övervägande del är kvinnor och många är ungdomar. Men trots detta är allmänhetens kunskap dålig om hästens roll i historien samt den nytta som hästen gör för samhället, istället för att ridsporten möts med okunskap och fördomar behövs kunskap. Syftet med denna studie är att analysera hur hästens och ridsportens roll i svenska samhället har förändrats över tid. Även att se hästens och ridsportens roll ur ett genus- och internationellt perspektiv. Frågeställningar studien utgår ifrån är: Hur har hästens användningsområde och vem som använder hästen förändrats i Sverige från 1950-talet till idag? Hur och varför ser könsfördelningen inom ridsporten i Sverige idag ut som den gör? Hur ser könsfördelningen inom ridsporten ut internationellt? Studien är en litteraturstudie där metoden är att granska vetenskapliga texter.
Resultatet visade att när jord- och skogsbruket mekaniserades och när armén avhästades under 1950-talet, samt skedde den största förändringen i vem som använde hästen och vad den användes till. Genom statliga bidrag och subventioner blev hästen mer tillgänglig för gemene man, och snabbt ändrades rollen till fritids- och sporthäst. Efter 1950-talet började även fler kvinnor komma in i ridsporten. Internationellt grundades den moderna ridsporten i England under 1800-talet och spreds sedan över till resten av Europa och världen.
Studiens slutsats är att förr användes hästen i armén och jordbruket eller av överklassen och högt rankade militärer för nöje, idag används hästen främst till sport och nöje av alla samhällsklasser. I Sverige idag är kvinnor dominerade till antalet utövare, antalet har ökat på grund av en positivare syn på kvinnliga ryttare, jämlik behandling i stallmiljön, kvinnas naturliga instinkter och samhällets förändring i stort. Internationellt sätt dominerar männen fortfarande till antal.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 171.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.