Pedagogik & Ledarskap

Hästsektorns förändrade genuskodning – från maskulint till feminint

Hästsektorns förändrade genuskodning – från maskulint till feminint

Jonna Tallberg (2019)

Hästsektorn är idag dominerad av flickor och kvinnor. Tidigare kopplades däremot hästar till manlighet och var mansdominerad. Hästarna användes av männen i framförallt armén. Hästens användningsområde förändrades när armén avvecklades vilket medförde att hästens syfte reformerades. Flera faktorer kan ha spelat roll för denna utveckling. Syftet med litteraturstudien är att, ur ett genusperspektiv, undersöka vilka förändringar som har lett till att ridsporten omkodats från manligt till kvinnligt. Detta genom att ta del av tidigare forskning. Följande frågeställningar behandlas: När började kvinnor få möjlighet att utöva ridsport? Hur skedde förändringen av hästens betydelse, från manlig till kvinnlig? Vilken betydelse har relationen till hästen har haft för flickor och kvinnor under omkodingen inom hästsektorn?
Studier har tydligt visat att ridning och hästar tidigare var något maskulint som utövades av män och som idag är dominerat av kvinnor. Den stallkultur vi har idag har genom tiden präglats av det militära och maskulina. Ytterligare studier har också visat på att relationer till häst kan medföra ökad självkänsla och självförtroende. Ridning var även något som tidigare var kopplat till överklass som mellan 1960- och 1980-talet kom att förändras till en acceptans av samtliga sociala klasser. Slutsatsen som går att formulera efter studien är att den förändrade genuskodningen började ske på mitten av 1900-talet. Omorganiseringar trädde fram inom hästsektorn när armén avvecklades där kvinnor och samtliga sociala klasser var accepterade. Detta ökade delaktigheten för flickor och kvinnor.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 176.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.