Hästens biologi

Metoder för lekmän att upptäcka och utvärdera smärta hos häst

Metoder för lekmän att upptäcka och utvärdera smärta hos häst

Mirjam Boumadi (2019)

Smärta är en upplevelse som innefattar flera olika sinnen och som kan förekomma hos alla
djur och människor. Förändrade beteenden och otillfredsställdhet hos häst kan många gånger
vara ett tecken på svår eller långvarig smärta. Hästar som tvingas uthärda konsekvenserna av
obehandlade eller kroniskt smärtsamma tillstånd drabbas av lidande och detta påverkar djurets
välbefinnande negativt. Att upptäcka och ställa diagnos för att kontrollera smärta hos häst är
avgörande för dess välfärd men idag har en del befintliga smärtbedömningsmetoder flertalet
begränsningar som minskar användbarheten i vardagen. Det primära syftet med denna
litteraturstudie är att undersöka om det finns möjlighet för en inom kunskapsområdet oskolad
person att identifiera smärta hos häst i ett tidigt skede. Det sekundära syftet är att ta reda på
om en trovärdig helhetsbild gällande hästens smärtstatus kan uppnås genom igenkännande av
smärta hos häst. Detta genom att besvara frågeställningarna: vilka är några av de metoder som
finns för lekmän att upptäcka och utvärdera smärta hos häst? Hur tillförlitliga är dessa
bedömningsmetoder? Studier har visat på att smärtbedömningsmetoder för att utvärdera
ortopedisk smärta är beroende av både beteendemässiga och fysiologiska parametrar. Vid
bedömning av smärta utifrån musklernas olika anspänningar i huvudet hos häst kan inducerad
smärta kännas igen. Hos nykastrerade hingstar reduceras beteenden såsom
undersökningsbeteende och vakenhet. Upprepade direkta observationer av specifika händelser
och hästars kroppshållning är en bra metod för att identifiera postoperativt obehag hos hästar
som genomgått artroskopi. Användningen av skalorna EQUUS-COMPASS och EQUUS-FAP
förbättrar den visuella objektiviteten vid smärtbedömning av hästar med akut kolik.
Litteraturstudiens slutsats är att det finns olika skalor för lekmän att bedöma smärta hos häst,
Composite Pain Scale (CPS), Equine Pain Face (EPF), Häst Grimas Skala (HGS),
postoperativ smärta efter artroskopi samt EQUUS-COMPASS och EQUUS-FAP är några av
dessa. Skalorna ser olika ut beroende på vilken typ av smärta som bedöms och vissa skalor är
mer komplexa än andra och kräver därför mer kunskap för att kunna användas av lekmän. En
del av metoderna är tillförlitliga medan andra behöver utvecklas, valideras och förenklas mer
innan de fungerar optimalt som ett verktyg för lekmän att upptäcka och utvärdera smärta hos
häst.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 169.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.