Hästens biologi

Överhull hos häst – och dess konsekvenser

Överhull hos häst – och dess konsekvenser

Sandra Englund (2012)

Att vi människor ökar i vikt är känt, mindre känt är det dock att även hästarna ökar i vikt i linje med oss. Med det ökade näringsinnehållet i grovfodret och okunskapen om hullbedömnng är det viktigt att öka kunskapen om hästar med överhull och de frågeställningar som använts är om det är farligt med överhull hos hästar och vad som händer vid viktnedgång hos hästen.
Den information som använts i den här litteraturstudien har samlats in via olika databaser för vetenskapliga artiklar och via kurslitteratur från årskurs 1 på Hippologprogrammet, SLU.
Studier visar att ett visst överhull kan ge ökad fertilitet hos ston, men ger även en ökad risk för bland annat fång och kan ge minskad prestation då fettet samlas kring de inre organen och kan hämma lungornas förmåga att vidgas och då även syreupptagningen.
Studier har även visat att man kan utfodra med endast 40 % av näringsbehovet utan hälsan påverkas negativt, optimalt är dock att vid bantning utfodra med 70 % av näringsbehovet vilket ger en viktnedgång på 1 % av kroppsvikten i veckan.
Vid minskat foderintag som leder till viktnedgång ökar koncentrationen av kreatin i blodet vilket påverkar prestationen positivt. Det minskade foderintaget kan ge ökade tendenser till stereotypier och det är därför viktigt att ge hästen möjlighet till att tugga genom en ökad mängd av ett näringsfattigt grovfoder

Ladda ner Format: pdf Storlek: 71.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.