Hästhållning

Respirabla partiklar i stallmiljön

Respirabla partiklar i stallmiljön

Maja Ödman (2013)

Den domesticerade hästen lever idag i människans händer på en begränsad yta i stallet, där den avger en mängd olika föroreningar (Pickrell, 1991). Ett stallklimat fritt från föroreningar är desamma som en god lufthygien. Att ha en god ventilation i stallarna syftar till att få ett klimat inne i stallet som är så snarlikt det utomhusklimat som den vilda hästen levt i. Föroreningar kan vara både synliga och icke-synliga och variera mycket i olika delar av stallet. (Woods et al., 1993) Dammpartiklarna som vi inte kan urskilja med endast ögat kallas respirabla partiklar och är mindre än 5µm och kan på grund av sin storlek passera förbi flimmerhåren och vidare ner i lungorna och orsaka skada (Webster et al., 1987). Den kvalitet på luft som hästen andas in har direkt påverkan på hur dess andningsvägar fungerar. En vanlig sjukdom som uppkommer av en dålig stallmiljö är KOL eller COPD på engelska (Curtis et al.,1996). Det är ett problem att människan inte har en kunskap om hur deras stallmiljö är vilket kan leda till att deras hästar blir sjuka och får bestående men i respirationsorganen. De kan då inte prestera som krävs av dem om man inte åtgärdar hygienen i stallet. Syftet med studien är att sammanställa tidigare forskning inom området och få en överblick över lösningar för att undvika det skadliga respirabla dammet i stallmiljön. Detta leder fram till följande frågeställning:  Hur kan man uppnå ett stallklimat med minimalt antal respirabla partiklar? Webster et al. (1987), Cook (1976) och Woods et al. (1993) har i sina studier påvisat att sedimenteringstiden för en respirabel partikel är lång och därför dragit slutsatsen att man bör finna ursprungskällan för att i största möjliga mån undvika uppkomsten av partiklarna. Majoriteten av de respirabla partiklarna i ett häststall uppkommer främst från grovfoder och
10

strömedel (Clements & Pirie, 2006; Webster et al., 1987; Woods et al., 1993; Vandenput et al., 1997; Cook, 1976) Cook (1976), Magnusson (1991), Webster et al. (1987) har påvisat att man aldrig bör understiga fyra luftbyten per timme, eftersom att man då kommer att få en kraftig stigning av partikelkoncentrationen i stalluften. Cook(1976) påstår att luften bör bytas åtta till tio gånger i timmen för att luften skall vara fri från respirabla partiklar. Woods et al. (1993) och Clements et al. (2006) har gjort två studier där de mätt koncentrationen av respirabla partiklar i hästens andningszon. Man har då kunnat påvisa att grovfoder har en större betydelse i negativ bemärkelse för koncentrationen av respirabla partiklar i hästens andningszon. Av denna studie har slutsatsen dragits att det bästa sättet att minska koncentrationen av de respirabla partiklarna i stallmiljön är att finna ursprungskällan. Därigenom kan man minska uppkomsten av partiklarna genom att välja strömedel och grovfoder av god hygienisk kvalitet. Stall bör ha en välfungerande ventilation som skall klara av att byta ut stalluften cirka åtta gånger varje timme så att luften kan hållas i princip fri från de respirabla partiklar. Vid mätning av partikelhalten i häststallar bör denna ske i hästens andningszon för att få ett tillförlitligt mått på den verkliga lufthygienen för hästen

Ladda ner Format: pdf Storlek: 264.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.