Hästens biologi

Sambandet mellan krubbitning och stress, samt hur olika behandlingsmetoder påverkar hästen.

Sambandet mellan krubbitning och stress, samt hur olika behandlingsmetoder påverkar hästen.

Maja Rydén (2019)

Stereotypier hos häst kan uppkomma under stressiga förhållanden eller när hästen inte kan
utföra sitt naturliga beteende. Stereotypier är ett sätt för hästen att hantera stress. Det behövs
större kunskap om hur krubbitning är relaterat till stress samt vilka metoder som finns för att
förhindra krubbitning. Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen om hur
stereotypin krubbitning påverkar hästen, samt om olika metoder för att motverka denna
genom att besvara följande två frågeställningar: På vilket sätt är krubbitning kopplat till stress
hos hästen? Hur påverkas hästen av olika metoder för att motverka krubbitning?
Det finns olika sätt att undersöka kopplingen mellan stress och krubbitning och i dessa studier
har forskare tittat på hjärtfrekvens, kortisol- och selenhalten i blodet. Resultatet av denna
litteraturstudie var bland annat att selen har en tydlig koppling till krubbitning men att vidare
forskning behövs där foderstaten kompletteras med selentillskott. Olika metoder för att
motverka krubbitning har visat att krubbitningen reducerats från cirka sex timmar till en
timme per dygn. Det framkom även tydliga kopplingar mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt
där dessa ökade i samband med krubbitning. Många av studierna har även tagit upp huruvida
stereotypier är ett sätt för hästen att hantera stressiga situationer. Genom att förhindra hästarna
från att krubbita ökar motivationen och välfärden minskar eftersom hästen utsätts för högre
stress.
Slutsatsen är att krubbitning har en tydlig koppling till stress där hjärtfrekvens samt
kortisolhalten i blodet ökar i samband med krubbitning. Hästen påverkas negativt av metoder
för att motverka krubbitning då det blir en kontraproduktiv effekt eftersom krubbitningen är
ett sätt för hästen att hantera stressiga situationer.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 132.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.