Pedagogik & Ledarskap

Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner – en kvalitativ studie

Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner – en kvalitativ studie

Maja Bakke Hjulmand & Johanna Stöhr (2022) Hippologisk kandidatarbete K145

Länk till posterLänk till uppsats.

Sammanfattning

Ridsport kräver samarbete mellan människa och häst. När ryttaren uppnår ett fungerande sådant
samarbete kan detta ibland benämnas som ryttarkänsla. Ryttarkänsla är en personlig känsla och det
finns nästan lika många definitioner som det finns ryttare. Att ryttaren lär sig hitta och utveckla sin
ryttarkänsla är viktigt för hästens välfärd då ryttaren med tiden hittar och lär sig använda mindre
och mer finstämda hjälper med rätt timing. En utveckling av ryttarkänslan ger även efter hand
ryttaren en förståelse och förmåga att rida olika typer av hästar på deras villkor med förståelse för
individen. Att uppnå ryttarkänsla kan vara en av målsättningarna med ridningen för aktiva inom
sporten oavsett inriktning och det är därför av stor vikt att belysa ämnet redan i början av ryttarens
karriär, som i många fall startar på en ridskola.
Studiens syfte är att dels att utforska ridlärares uppfattningar kring hur de vill förmedla
ryttarkänsla, dels att synliggöra på vilka sätt interaktion angående ryttarkänsla kan förekomma vid
grupplektioner på ridskola. Frågeställningarna var följande; Hur vill ridlärare undervisa för att
eleverna ska uppnå ryttarkänsla under gruppridlektion? Hur instruerar ridlärare för att eleverna ska
uppnå ryttarkänsla under gruppridlektioner?
Materialet som använts var tio intervjuer med ridlärare som är en del av ett större material. Detta
material har analyserats genom fenomenografisk metod. Därtill har sex filmer av inspelade
ridlektioner med olika ridlärare använts som material och analyserats med hjälp av multimodal
interaktionsanalys.
Resultatet visade att samtliga ridlärare önskade i olika grad arbeta med ridtekniska instruktioner
för att få sina elever att uppnå ryttarkänsla under grupplektioner. De flesta ridlärare uttryckte att de
strävade efter att använda metaforer och liknelser i sin undervisning. De beskrev att de önskade
använda positiv återkoppling i ögonblicket eleven gjorde rätt för att bekräfta rätt känsla.
För att uppnå ryttarkänsla i praktiken genom instruktioner i grupp använde ridlärarna till stor
grad återkoppling och instruktioner om kroppslig uppfattning. Alla ridlärare använde sig av
metaforer och liknelser under gruppundervisning, men i olika grad. Samtliga ridlärare använde sig
av hästen för att visa på dess reaktion och koppla den till ryttarens agerande.
Nyckelord: ryttarkänsla, ridlärare, grupplektion, ridinstruktion

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.